Đầu trang

Danh sách Khóa học > RPM Builder

 • RPM Builder

Thời lượng 12 giờ / Học phí 1,200,000

Bạn là một nhà quản trị các hệ thống Linux chuyên nghiệp, thường xuyên cài đặt  các ứng dụng máy chủ như: DNS , FTP, Webserver Apache, ... và công việc install từ source rất khó khăn tốn khá nhiều thời gian. VNLAMP sẽ hướng dẫn bạn xây dựng các gói ứng dụng thành gói RPM dễ dàng sử dụng cho các Os khác.

Nội dung chương trình.

1. Cài đặt CentOS

 • Cài đặt các thư viện cần thiết cho viêc build
 • Hướng dẫn cơ bản về YUM, RPM, MAKE

2.Cài đặt từ souce .tar.gz, bz2.gz

 • Cấu hình i386 và x86_64 cho việc compile
 • Compile httpd, php, memcache, freetds, lighttpd, squid
 • Viết startt-up script cơ bản

3.Đóng gói ứng dụng với RPMbuild

 • Giới thiệu RPMbuild
 • Cấu trúc SPEC
 • Các TAG phổ biến trong .spec
 • Viết Script
 • Đóng gói: trên i386 và x86_64: httpd, php, memcache, freetds, lighttpd, squid
 • Cài đặt trên i386 và x86_64