Đầu trang

Danh sách Khóa học > FreeBSD Administration

 • FreeBSD Administration

Thời lượng 48 giờ / Học phí 2,500,000

Tầm nhìn của FreeBSD OS phát triển là “Best perfomance” được áp dụng hầu hết các hệ thống web farm lớn trên thế giới như yahoo.com…
Nội dung khóa học đưa ra các tính năng quan trọng nhất của và những lợi ít của hê điều hành FreeBSD. Xây dựng và quản trị hệ điều hành FreeBSD, hệ điều hành trên nền tảng BSD, đơn giản nhưng chuẩn Unix.

Base on FreeBSD 6.2 x86_64

Part I:  Introduction to FreeBSD

 •  Installing FreeBSD
 •  Advanced Installation Tasks
 •  Working with Applications

Part II: FreeBSD on the Command Line

 • Working with the Shell
 • Customizing the Shell
 • Shell Programming
 • Introduction to Perl Programming

Part III: System Administration

 • The FreeBSD Filesystem
 • Users, Groups, and Permissions
 • System Configuration and Startup Scripts
 • Performance Monitoring, Process Control, and Job Automation
 • Kernel Configuration
 • Keeping Up to Date with FreeBSD
 • Adding Hard Disk Storage
 • FreeBSD Survival Guide

Part IV:  FreeBSD Networking

 • Principles of TCP/IP Networking
 • Configuring Basic Networking Services
 • Networking with PPP and 802.11
 • Configuring Email Services
 • Configuring a Web Server
 • Introduction to the HTTP Protocol
 • Configuring an FTP Server
 • Configuring an Internet Gateway
 • Configuring a Database Server
 • Network Security
 • Virtual Private Networks (VPNs)
 • The Domain Name Server
 • The Network Filesystem (NFS)
 • File and Print Sharing with Microsoft Windows
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)