Đầu trang

Danh sách Khóa học > Oracle Admin

 • Oracle Admin

Thời lượng 48 giờ / Học phí 3,800,000

Oracle là tên ca mt hãng phần mềm , mt h qun tr cơ s d liu ph biến trên thế gii . Hãng Oracle ra đi đu nhng năm 70 ca thế kỷ 20 tại Mỹ.

Khởi đầu với phần mềm quản trị Cơ Sở Dữ Liệu cách đây hơn 30 năm. Hiện tại ngoài sản phẩm Oracle Database Server, Oracle còn cung cấp nhiều sản phẩm phục vụ doanh nghiệp khác.

Qua khoá học chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản và thiết yếu nhất trong việc cài đặt 1 server DB sử dụng Oracle và sử dụng ngôn ngữ SQL trong Oracle phục vụ 1 cách thực tiễn nhất cho công việc quản trị DB

1. Background, Data Modeling, and UNIX/Linux

 1. The Oracle DBA’s World 

 2. Relational Database Modeling and Database Design 

 3. Essential UNIX (and Linux) for the Oracle DBA 

2. Oracle Database 10g Architecture, Schema, and Transaction Management

 1. Introduction to the Oracle Database 10g Architecture 

 2. Schema Management 

 3. Oracle Transaction Management

3. Installing Oracle Database 10g, and  Creating and Upgrading Databases

 

 1. Installing & Uninstall the Oracle Database 10g RDBMS 

 2. Upgrading to Oracle Database 10g

 3. Creating an Oracle Database

   

4. Connectivity and User Management

 

 1. Connectivity and Networking 

 2. User Management and Database Security

 3. Using SQL*Plus and iSQL*Plus

   

5. Data Loading, Backup, and Recovery

 

 1. Loading and Transforming Data

 2. Using Data Pump Export and Import

 3. Backing Up Databases

 4. Database Recovery

   

6. Managing the Operational Oracle Database

 

 1. Automatic Management and Online Capabilities

 2. Managing and Monitoring the Operational Database

 3. Using Oracle Enterprise Manager

 4. Managing Oracle Databases on Windows and Linux Systems 

   

7. Performance Tuning

 

 1. Improving Database Performance: SQL Query Optimization

 2. Performance Tuning: Tuning the Instance

   

8. The Data Dictionary, Dynamic Views, and the Oracle-Supplied  Packages

 

 1. The Oracle Data Dictionary and the Dynamic Performance Views

 2. Using Oracle PL/SQL Packages