Đầu trang

Danh sách Khóa học > Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

  • Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

Thời lượng 85 giờ / Học phí 4,500,000

Chương 1 – Giới thiệu cài đặt hệ điều hành Linux – CentOS.

a.      Cài đặt CentOS  

Chương 2 – Cấu hình mạng trên CentOS.

a.      Cấu hình mạng cho CentOS

Chương 3 – Cài đặt phần mềm.

a.      Cách sử dụng YUM nâng cao

b.      RPM

c.      RPMBuild

d.      Compile phần mềm

e.       Cài ISPConfig   

Chương 4 – Cài đặt Web Server

a.      Cài đặt từ YUM/RPM

b.      Nâng cấp apache, php từ bản yum/rpm lên từ source 

c.      Cài đặt Apache/PHP từ Source 

d.      Cài đặt Ngin/PHP FPM từ Source

e.      Cài đặt module từ source cho APACHE, Nginx, PHP

f.       Dùng Nginx Load balancing/Caching

g.      Dùng Nginx Làm Front End, Apache làm backed

h.      Cấu hình VHOST Apache, NGinx, SuPHP  

Chương 5 – Cài đặt MySQL

a.      Mysql command line

b.      Các câu lệnh MySQL căn bản

c.      PHPMyadmin

d.      Navicat

e.      Cấu hình Master/Slave

Chương 6 – Cài đặt EmailServer Virtual Account

a.      Cài đặt Các phần mềm Postfix – Courier-Imap - Mysql

b.      Cài postfix admin

c.      Cài Webmail RoundCube

Chương 7 –  GlusterFS

a.      Cài đặt

b.      Các cơ chế lưu trữ: Distribute, Replica, Stripe

c.      Các mô hình lưu trữ

Chương 8 – Load Balancing – LVS Failover

a.      Cấu hình LVS Fail Over  

b.      Cấu hình LVS LB dịch vụ Web/Mysql/Mail

Chương 9 – Monitoring with Cacti

a.      Cài đặt Cacti.

b.      Các Plugins.

c.      Email Notification.          

Chương 10 – Firewall

a.      Giới thiệu, cài đặt Shorewall.

b.      Cấu hình Shorewall two-interfaces.

c.      Cấu hình Shorewall cho LVS Failover dịch vụ.

Chương 11 – Backup & Restore

a.      Simple Backup

b.      Các kế hoạch backup - restore

Bonus