Đầu trang

Danh sách Khóa học > Certified Ethical Hacker

 • Certified Ethical Hacker

Thời lượng 48 giờ / Học phí 2,500,000

Nội dung của chương trình CEH thể hiện rất rõ phương châm "dùng những kỹ năng của hacker để chống hacker", gồm 22 module chuyên về những kỹ năng thực hành xâm nhập hệ thống mạng như: nghe lén, dò quét hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công máy chủ web, trộm mật khẩu, tấn công bằng tạo Virus, tấn công bằng SQL Injection , tấn công mạng không dây...

 • Module 1: Introduction to Ethical Hacking
 • Module 2: Footprinting
 • Module 3: Scanning
 • Module 4: Enumeration
 • Module 5: System Hacking
 • Module 6: Trojans and Backdoors
 • Module 7: Sniffers
 • Module 8: Denial of Service
 • Module 9: Social Engineering
 • Module 10: Session Hijacking
 • Module 11: Hacking Web Servers
 • Module 12: Web Application Vulnerabilities
 • Module 13: Web-based Password Cracking Techniques
 • Module 14: SQL Injection
 • Module 15: Hacking Wireless Networks
 • Module 16: Virus and Worms
 • Module 17: Physical Security
 • Module 18: Linux Hacking
 • Module 19: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Module 20: Buffer Overflows
 • Module 21: Cryptography
 • Module 22: Penetration Testing