Đầu trang

Danh sách giảng viên

Huỳnh Hải Huỳnh

Giảng viên giảng dạy CEH, Security+,  PHP on LAMP, Bảo mật ứng dụng web, RPMBuilder, Linux Advance

Trần Phúc Hậu

Giảng viên giảng dạy LPI, Linux Advance

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên giảng dạy CEH, Security+, LPI, Giám sát hệ thống, RPMbuilder

Trần Hoàng Phong

Giảng viên giảng dạy LPI, Linux Advance, Mail Advance, Mysql Database Server.

Nguyễn Ngọc Thắng

Giảng viên giảng dạy LPI, Linux Advance, Mail advance

Phạm Quốc Dũng

Giảng viên giảng dạy LPI, Linux Advance, CEH, Mysql, FreeBSD, Ubuntu, Xây dựng hệ thống Linux thay thế Windows

Trang: 1