DevOps Technical - VNLAMP v.1

DevOps Technical - VNLAMP v.1

DevOps (kết hợp của cụm từ tiếng Anh "software DEVelopment" và "information technology OPerationS") là một thuật ngữ để chỉ một tập hợp các hành động trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin của các lập trình viên và chuyên viên tin học khi cùng làm việc để tự động hóa quá trình chuyển giao sản phẩm phần mềm và thay đổi kiến trúc hệ thống.Điều này nhằm thiết lập một nền văn hóa và môi trường nơi mà việc build (biên dịch phần mềm), kiểm tra, và phát hành phần mềm có thể xảy ra nhanh chóng, thường xuyên, và đáng tin cậy hơn

Giới Thiệu

Do DevOps là một sự thay đổi về văn hóa và hợp tác giữa nhóm phát triển sản phẩm, vận hành và kiểm thửkiểm định chất lượng nên không có một “công cụ DevOps” duy nhất mà có cả chuỗi công cụ để triển khai DevOps. Thông thường, việc lựa chọn các công cụ để đưa vào chuỗi này phụ thuộc vào năng lực, bối cảnh, cơ sở hạ tầng, v.v… của các nhóm nói riêng và của tổ chức nói chung.

Thông thường khi thảo luận, chia sẻ về DevOps các công cụ phố biến được nhắc tới là Docker (container), Jenkins (Tích hợp liên tục), Puppet(Mã nguồn như là Cơ sở Hạ tầng – IaC) 

Mục Tiêu Khóa Học

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

PHẦN 1: System Admin 
- Giới thiệu hệ điều hành Linux
- Cài đặt CentOS 7
- Tập lệnh căn bản
- Quản trị người dùng    
- Quản lý hệ thống tập tin    
- Cài đặt phần mềm và quản lý Repos
- Cài đặt, cấu hình mạng

Phần 2: Cài đặt cấu hình:
SSH cơ bản và nâng cao
- Crontab
- Nginx
- Mysql
- MongoDB
- Couchbase
- Tomcat
- ReDis

Phần 3: Monitor hệ thống

Cài đặt Cacti
- Cài đặt Grafana
- System Logs với Kibana, Elasticsearch 
- Thiết lập cảnh báo qua Email/Telegram/SMS

Phần 4: Container Docker

Các lệnh Docker
- Cách tìm và kéo một image Docker
- Cách tùy chỉnh Docker Container
- Import/Export Image

Phần 5: CI/CD

- Cơ bản về SVN/GIT
- Cài đặt SVN/GIT Server
- Cài đặt và sử dụng Ansible
- Cài đặt và sử dụng Puppet
- Cài đặt và sủ dụng Jenkins