Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX.

Giới Thiệu

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Mục Tiêu Khóa Học

Trang bị cho học viên những kỹ thuật nâng cao để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng phức tạp với độ sẵn sàng cao (24x7) hoàn toàn trên nền Linux hoặc tích hợp chung với Microsoft Windows.

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

Chương 1 – Giới thiệu cài đặt hệ điều hành Linux – CentOS.

a.      Cài đặt CentOS  

Chương 2 – Cấu hình mạng trên CentOS.

a.      Cấu hình mạng cho CentOS

Chương 3 – Cài đặt phần mềm.

a.      Cách sử dụng YUM nâng cao

b.      RPM

c.      RPMBuild 

d.      Compile phần mềm

e.       Cài ISPConfig   

Chương 4 – Cài đặt Web Server 

a.      Cài đặt từ YUM/RPM

b.      Nâng cấp apache, php từ bản yum/rpm lên từ source 

c.      Cài đặt Apache/PHP từ Source 

d.      Cài đặt Ngin/PHP FPM từ Source 

e.      Cài đặt module từ source cho APACHE, Nginx, PHP

f.       Dùng Nginx Load balancing/Caching

g.      Dùng Nginx Làm Front End, Apache làm backed

h.      Cấu hình VHOST Apache, NGinx, SuPHP  

Chương 5 – Cài đặt MySQL 

a.      Mysql command line 

b.      Các câu lệnh MySQL căn bản 

c.      PHPMyadmin 

d.      Navicat 

e.      Cấu hình Master/Slave 

Chương 6 – Cài đặt EmailServer Virtual Account

a.      Cài đặt Các phần mềm Postfix – Courier-Imap - Mysql

b.      Cài postfix admin

c.      Cài Webmail RoundCube

Chương 7 –  GlusterFS

a.      Cài đặt

b.      Các cơ chế lưu trữ: Distribute, Replica, Stripe

c.      Các mô hình lưu trữ

Chương 8 – Load Balancing – LVS Failover

a.      Cấu hình LVS Fail Over  

b.      Cấu hình LVS LB dịch vụ Web/Mysql/Mail

Chương 9 – Monitoring with Cacti 

a.      Cài đặt Cacti.

b.      Các Plugins.

c.      Email Notification.          

Chương 10 – Firewall

a.      Giới thiệu, cài đặt Shorewall.

b.      Cấu hình Shorewall two-interfaces.

c.      Cấu hình Shorewall cho LVS Failover dịch vụ.

Chương 11 – Backup & Restore 

a.      Simple Backup

b.      Các kế hoạch backup - restore